Saturday, May 27, 2006

A-Z of success, in Farsi

This A to Z list for a successful life was received by email from a friend and the reference is this:http://www.dadpey.com/
الفبای موفقیت
الف اشتیاق برای رسیدن به نهایت آرزوها
ب بخشش برای تجلی روح و صیقل جسم
پ پویایی برای پیوستن به خروش حیات
ت تدبیر برای دیدن افق فرداها
ث ثبات برای ایستادن در برابر باز دارنده ها
ج جسارت برای ادامه زیستن
چ چاره اندیشی برای یافتن راهی در گرداب اشتباه
ح حق شناسی برای تزکیه نفس
خ خود داری برای تمرین استقامت
د دور اندیشی برای تحول تاریخ
ذ ذکر گوئی برای اخلاص عمل
ر رضایت مندی برای احساس شعف
ز زیرکی برای مغتنم شمردن دم ها
ژ ژرف بینی برای شکافتن عمق دردها
س سخاوت برای گشایش کارها
ش شایستگی برای لبریز شدن در اوج

ص صداقت برای بقای دوستی
ض ضمانت برای پایبندی به عهد
ط طاقت برای تحمل شکست
ظ ظرافت برای دیدن حقیقت پوشیده در صدف
ع عطوفت برای غنچه نشکفته باورها
غ غیرت برای بقای انسانیت
ف فداکاری برای قلبهای دردمند
ق قدرشناسی برای گفتن نا گفته های دل
ک کرامت برای نگاهی از سر عشق
گ گذشت برای پالایش احساس
ل لیاقت برای تحقق امید ها
م محبت برای نگاه معصوم یک کودک
ن نکته بینی برای دیدن نادیده ها
و واقع گرایی برای دست یابی به کنه هستی
ه هدفمندی برای تبلور خواسته ها
ی یک رنگی برای گریز از تجربه دردهای مشترک

0 Comments:

Post a Comment

<< Home