Friday, January 27, 2006

یکی از سیاه چاله های تستی A blackhole test in loving UNequations!

سلام/ این را حالا توسط گروه نیک اندیشان دریافت کردم و وصف الحال یافتم و از سراینده بسیار ممنونم/ صفا کنیم
this is a flowing poem i found in my mailbox this afternoon. for Persian only wish i could translate it =
فاتح قلب ها
قبول کن که همه چیز امکان پذیر است .
روزنامه ای که تمام صفحه هایش
پیامی خوش دارد
بارانی که صبر می کند
تا به خانه برسی
و حتی شعری که این بار ...
علامت تعجب ندارد .
برای شنیدن صدایی که دوستش می داری
همین لحظه هم بسیار دیر است
افسوس خواهی خورد ....
زمانی که آن سوی سیمها
کسی بی احساس می گوید :
"برقراری ارتباط
با مشترک مورد نظر
مقدور نمی باشد !!!"
آتشی روشن کرده ام
و عهد بسته ام
تا خاموش شدنش
برایت دعا بخوانم
تمام کارهایت روبراه خواهد شد
چرا که من ...
هیزمی دیگر در شومینه انداخته ام !!!
به حساب خیال بافی ام نگذار
اما ستاره ای دارم در تیره ترین شب ها !
فقط خواستم بدانی که می شود دل خوش کرد
به چراغ های کوچک یک هواپیما !!!
فاتح قلب ها می شوی
و آن گاه که طبق محاسباتت
عاشق تر از شما بر زمین وجود ندارد ...
به بهانه مهربانیت تو را رها خواهند کرد !
این هم یکی از سیاه چاله های تستی
در مبحث نامعادلات عاشقانه است !!!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home