Sunday, February 05, 2006

که زرتشت ، بشارت دهنده اهورا مزدا گفت :

راه یکی ست و آن راستی ست.

اهورا مزدا
که میزان را موزون کند
موزون را قاعده کند
قاعده را احیاء کند
و احیاء را نثار کند.

با این همه
نگاه کن چه کودکانه اهرمن
در کار خاموشی آتش است.

که حافظ گفت :

که آتشی که نمیرد ، همیشه در دل ماست
همین و بس.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home